Home
About
Hanes
Historical Notes
Lectures
Links
Membership
Publications
Cymraeg

Presidents

CROESO I WEFAN ‘CYMDEITHAS HANES CWM CYNON’
 

SWYDDOGION Y GYMDEITHAS:

Llywydd: Arglwydd Aberdâr

Is-lywydd:
Mrs. Tydfil Thomas, O.B.E., J.P., M.A.


Ysgrifennydd: Heb ei lenwi
 

AM Y GYMDEITHAS:

Sefydlwyd y Gymdeithas ym 1971 i hyrwyddo astudiaeth hanes Cwm Cynon; i gasglu ac arddangos tystiolaeth o’r hanes hwnnw ac i gyhoeddi gwaith ymchwil iddo er budd trigolion yr ardal a phawb fydd yn ymddiddori yn ei gorffennol.

Ei Llywydd Anrhydeddus yw’r pumed Barwn Aberdâr. Ei his-lywydd yw Mrs Tydfil Thomas, O.B.E., J.P., (Aberdâr). Rhoddodd y ddau wasanaeth neilltuol i’r Gymdeithas o fwy na thrideg blwyddyn yr un. Etholir y swyddogion eraill a’r pwyllgor gwaith fesul blwyddyn.

Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod ar drydedd nos Iau pob mis rhwng Medi a Mehefin. Weithiau, cynhelir cyfarfod cymdeithasol yng Ngorffennaf. Ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst.

Cynhelir y cyfarfodydd misol yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr am 7.00 pm (oni threfnir fel arall). Mae’r amgueddfa cyferbyn â Tesco ac mae digon o le parcio am ddim gerllaw. Y tâl aelodaeth blynyddol yw £12-00 . Croesewir aelodau newydd yn gynnes bob amser.

Gwahoddir siaradwr pob mis i annerch y Gymdeithas ar destun hanesyddol, boed hynny’n bwnc lleol neu’n bwnc o ddiddordeb ehangach. Cyhoeddir Rhaglen Fisol y cyfarfodydd pob blwyddyn ym Medi. Mae hon ar gael i bob aelod ac arlein (gw. y dudalen hafan).

Cynhelir ein cyfarfodydd yn Saesneg, ond cydnabyddir y Gymraeg ar bob cyfle posib a chroesewir ymholiadau ynddi. Bydd y Gymdeithas yn gwneud ei gorau bob tro i ymateb yn Gymraeg i ymholiad o’r fath.

Cyhoeddir ers 1984 gylchlythyr chwarterol o’r enw Hanes. Fe’i dosberthir am ddim i’r aelodau a chodir tâl bychan i’r cyhoedd. Enw prif gyhoeddiad y Gymdeithas yw Old Aberdare ac fe’i cyhoeddir yn achlysurol. Erbyn hyn (gaeaf, 2021), cyrhaeddodd ei unfed rhifyn ar ddeg. Ceir manylion llawn cyhoeddiadau eraill y Gymdeithas wrth ddychwelyd at y dudalen hafan a gwasgu’r botwm priodol yno.
 

CYSYLLTU Â’R GYMDEITHAS:

Croesewir ymholiadau ynghylch aelodaeth a gweithgaredd y Gymdeithas. Gellir cysylltu â hi wrth ddychwelyd at y dudalen hafan.
 

BRASLUN O HANES CWM CYNON:

Mae i Gwm Cynon hanes hynod sy’n rhan hanfodol o hanes Cymru ar hyd yr oesau. Ni ellir cynnig yma ond crynodeb o uchelfannau’r hanes hwnnw. Er enghraifft:

dld/gwefan/11.21